کتاب توجه آگاهی برای درمانگران

کد محصول:40

با قضاوت نکردن خود یا قضاوت نکردن تجريه‌های خود شما می‌توانید فضایی جدید و تازه را با نگرشی نو به محيط، شرایط و خويشتن ارائه دهید که در آن فضا شما انتخاب‌های شناختی و رفتاری تازه‌تری را تجربه خواهید کرد. همچنین، توجه آگاهی با پذیرشی از جنس مثبت و فعال در ارتباط است؛ درنتیجه، با پذیرش آنچه درحال رخ دادن است، احساس‌های خود را می‌پذیریم و پاسخ (و نه عکس العمل) مناسبی را خلق می‌کنید، تحت چنين شرايطی است كه شما به ناامیدی تسلیم شرایط نمی‌شوید یا با نگرش منفی به آینده خود نگاه نمی‌کنید. بنابراین، درست است که خودآگاهی یکی از از مؤلفه‌های مهم توجه آگاهی است، ولی توجه آگاهی مفهومی فراتر از تنها یک مولفه است.

نام/نام خانوادگی (اجباری)
ایمیل (اجباری)
متن نظر شما (اجباری)